Araç Kiralama Sözleşmesi

İşbu sözleşme ile kiralayan Class Rent bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs), kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.A SINIFI ARAÇLAR DA 10000 TL YE KADAR KASKO MUAFİYETİ VARDIR ,DİĞER BÜTÜN SINIFLARDA 12000 TL KASKO MUAFİYETİ VARDIR. (YANİ 10000 TL YE KADAR OLAN MADDİ HASARI VEYA 12000 TL YE KADAR OLAN MADDİ HASARI KİRACI ÖDER.) Aracın serviste kaldığı süre günlük kiralama ücreti ile çarpılır çıkan miktardan kiracı mesuldür.
 

1- Kiracı, vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki bir Class Rent istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda Kiralayan`ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (Navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemek zorundadır.
 

2- Kiracı, söz konusu, vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiç bir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında). Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3.kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.)
Kiracıya verilen araçta herhangi surette hasar meydan gelmesi halinde, sürücüden belirlenen ücret karşılığı Hasar Takip bedeli alınacaktır.
 

3- Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği taktirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi taktirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracı`ya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a) Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydan gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f) Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği Kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.
 

4- Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:
a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,
b) Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,
c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),
f) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,
g) Araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, v.s. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağandışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.
 

5- Vasıtanın kullanımı:
a) Vasıtanın grubuna göre en az 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.
b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir,
d) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.
 

6- Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.
a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Araç Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyarı Mali Mesuliyet (İMM), Ferdi Kaza Sigortası bedellerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı dolu depoyla teslim aldığından kiralama sonunda dolu depoyla teslim etmemesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin %30`u oranında hizmet bedeli ile birlikte belirtilen akaryakıt tutarlarını,
c) Kiracı, kaza yaparsa CDW` yi kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı,
d) Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. e) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesini (TP) kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.
f) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta  firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
g) Kiracı, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.
h) Kiracı, 3.cü şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak Kiracı, işbu kira sözleşmesinde belirtilen Süper İhtiyarı Mali Mesuliyet (SİMM) Güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dahilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.
ı) Kiracı, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan Kiracı münhasıran sorumludur.
 

7- Oluşabilecek herhangi bir kazadan maddi ve manevi olarak herhangi bir hak talep edilmeyecektir.
 

8- Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır;
a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.),
c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili merciilere bildirmek,
f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın Class Rent ofisine ulaştırmak,
 

9- Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından yada hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.
 

10- Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve hırsızlık güvencesinden (TP) yararlanacaktır.
 

11- 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.
 

12- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 

13- Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran Kiracı `ya ve/veya sürücüsüne aittir.
 

14- Kiracı, karayolları yönetmeliği ve yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı karayolları yönetmeliğine aykırı davranışlar sonucu ortaya çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ceza tutarı kiralayana ulaştığı tarihte yasal süresi içinde kiralayan ödeyecek ve ödemiş olduğu miktara %25 Hizmet Bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edecektir.
 

15- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.
 

16- Kiracı, ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca, Cari hesapla çalışılan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren TCMB avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
 

17- Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.
 

18- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.
 

19- Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Class Rent teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
 

20- Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.
 

21- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde TRABZON Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.